Wedstrijdreglement en Bepalingen

‘MAXXIUM BELUX NV – PISANG AMBON Actie ‘Kras & win een Tiki Ambon Tuk Tuk aan je voordeur’’

1. Algemeen

 

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Pisang Ambon actie “Kras & win een Tiki Ambon Tuk Tuk aan je voordeur’’ (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Maxxium Belux NV, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 643, (hierna: “Maxxium Belux”).

1.2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3. Dit wedstrijdreglement kan als volgt opgevraagd worden: via de website: https://www.pisangambon.com/rules.html

 

2. Actieperiode

2.1. De Actie vangt aan op 1 Juli 2023 00:00 uur en eindigt op 31 September 2023 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na 31 September 2023 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in België.

3. Deelname

3.1. De deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.2. Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in België en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de begin datum van de Actie. Men kan eenmaal deelnemen aan de Actie.

3.3. Deelname is uitgesloten voor werknemers (en inwonende partners of familie van werknemers) van Maxxium Belux en door Maxxium Belux bij de organisatie van de Actie ingeschakelde personen en bedrijven.

3.4. Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen worden doorlopen tijdens de Actieperiode:
- Kras het kraslot. U ontvangt 1 kraslot per aangekochte Tiki Ambon cocktail.
- ga naar https://www.pisangambon.com/rules.html
- Ga akkoord met de Actievoorwaarden
- Contacteer ons via info@maxxiumbelux.be indien u gewonnen heeft

3.5. Uitsluitend personen die tijdens de Actieperiode bovenstaande stappen op correcte wijze hebben doorlopen, doen mee aan de Actie.

3.6. Maxxium Belux is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer.

3.7. Talrijke factoren buiten de invloedssfeer van Maxxium Belux kunnen interfereren met de werking van de Actiepagina. Maxxium Belux kan een ononderbroken toegang tot de Actiepagina niet garanderen, en is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van ontoegankelijkheid van de Actiepagina.

4. Prijzen

4.1. In het kader van de Actie wordt in totaal 1 prijs ter beschikking gesteld. De prijs bestaat  uitsluitend uit een Tiki Ambon Tuk Tuk aan je voordeur gedurende 1 uur, 1 à 2 cocktails voor 25 personen maximaal. Dewelke plaatsvindt op één van de hierna genoemde dagen in oktober 2023: 7 Oktober, 8 Oktober, 14 Oktober, 15 Oktober, 21 Oktober, 22 Oktober, 28 Oktober of 29 Oktober

4.2. De winnaar mag maximaal 24 personen uitnodigen en deze personen dienen 18 jaar of ouder te zijn, gelet op de aard van de Actie.

4.3. Er is geen geld of ander alternatief beschikbaar voor de prijzen. De aan de winnaar toegewezen datum kan niet worden geruild of gewijzigd.

4.4. De prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet-overdraagbaar.

5. Aanwijzing en bekendmaking winnaar

5.1. De deelnemer die de schiftingsvraag correct beantwoord heeft en die vervolgens een lachend mannetje krastte wordt als winnaar van de Actie aangewezen. Deelnemers kunnen maximaal één keer als winnaar worden aangewezen.

5.2. De winnaar dient voor 05 Oktober 2023 contact op te nemen via het opgegeven e-mailadres van Maxxium Belux.

5.3. In de bevestigings-e-mail zal de winnaar worden gevraagd om de prijs te accepteren binnen een termijn van veertien (14) dagen. Maxxium Belux kan de winnaar daarnaast verzoeken om bewijs van meerderjarigheid te verstrekken van de winnaar en de personen die de winnaar uitnodigt (binnen een door Maxxium Belux te stellen termijn van drie (3) dagen, en op de door Maxxium Belux aan te geven manier).

5.4. Indien een winnaar de prijs niet accepteert en/of de gevraagde informatie niet conform de instructies van Maxxium Belux levert binnen de daarvoor door Maxxium Belux gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs.

5.5. De beslissing van Maxxium Belux is definitief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Maxxium Belux is, voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie of gebruik of inzet van een door of namens Maxxium Belux uitgekeerde prijs.

6.2. Schade veroorzaakt aan of in de Tuk Tuk, als gevolg van handelen of nalaten door de winnaar of de personen die hij heeft meegenomen, komt voor rekening van de desbetreffende winnaar.

6.3. Maxxium Belux besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Maxxium Belux openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Maxxium Belux worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Maxxium Belux doen ontstaan.

6.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden gelden eveneens voor door Maxxium Belux ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6.5. De deelnemer vrijwaart Maxxium Belux van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.

6.6. Maxxium Belux is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

6.7. Indien Maxxium Belux genoodzaakt is - om welke reden dan ook - de actie uit te stellen, in te korten of in te trekken, de Actievoorwaarden te wijzigen of de Actie aan te passen, kan Maxxium Belux hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

7. Privacy

7.1. Maxxium Belux verzamelt enverwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het organiseren van deActie. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet 30 juli 2018betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot deverwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoeringvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Het verwerken vanje persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst inde zin van Artikel 6 lid 1 b) van deze verordening.  

7.2.  De gegevens die verwerkt wordenzijn uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, uw leeftijd en adres. U zal – opeerste verzoek van Maxxium Belux – hiertoe de recto zijde van uwidentiteitskaart bezorgen.

7.3. Maxxium Belux verwerkt jepersoonsgegevens voorts in overeenstemming met haar privacyreglement, teraadplegen via https://maxxiumbelux.be/privacyreglement/ hierna:“Privacyreglement”). Het Privacyreglement geeft onder meer informatie over jouwprivacyrechten. Voor zover dit artikel 7 afwijkt van het Privacyreglement, gaande bepalingen van dit artikel 7 voor.

7.4. Je persoonsgegevens worden slechtsopgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie. Depersoonsgegevens worden vernietigd ten laatste op 30 December 2023.

7.5. Wanneer je de persoonsgegevensniet verstrekt, kun je niet deelnemen aan de Actie.

8. Klachten

8.1. Vragen, opmerkingen of klachtenover de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt binnen eentermijn van zeven (7) dagen en per e-mail aan info@maxxiumbelux.be.

9. Overmacht

9.1. Ingeval van overmacht heeftMaxxium Belux het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn,de Actie niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmachtomvat o.m. zonder exhaustief te zijn epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden,brand, ontploffing, mobilisatie, staking.

10. Overig

10.1. Deze Actievoorwaarden zijn teraadplegen via de Actiepagina.

10.2. Maxxium Belux is gerechtigd naareigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of dezeActievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonderopgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Maxxium Belux daardoor openigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer.Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van deActie, zal door Maxxium Belux bekend worden gemaakt via de Actiepagina.

10.3. Indien één of meer bepalingen vandeze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Maxxium Beluxgerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveelmogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingbenaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

10.4. Op de Actie en dezeActievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillenvoortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend wordenvoorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechter te Brussel.

 

 

Opgemaakt te Zaventem op 01/07/2023